Polityka prywatności

Polityka prywatności REDEFO Sp. z o.o.

Właścicielem portalu www.redefo.shop jest REDEFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Głównym celem jest zachowanie prywatności i poufności danych osobowych nam przekazanych, a nie przeznaczonych dla ogółu odwiedzających strony serwisu. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki prywatności REDEFO Sp. z o.o. przed skorzystaniem z usług naszego serwisu i przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych oraz uzyskanych od Państwa danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Państwa firmę lub osób fizycznych wskazanych przez Państwa do kontaktu lub świadczenia usług jest: REDEFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000901516, NIP 6793217469, REGON 389038900 (dalej: Administrator).

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Adres mailowy: office@redefo.eu, adres do korespondencji: ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków

3. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

a. konieczność wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań przed jej zawarciem (m.in. złożenie zamówienia przez witrynę www, zakup produktów, podpisaną umowę handlową, zamiar zawarcia takiej umowy, podpisanie umowy o pracę bądź zamiar jej zawarcia)

b. wyrażona przez Państwa zgoda

c. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony

d. ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora (ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; w celach analitycznych m.in. dobór usług do Państwa potrzeb; optymalizacja procesów obsługi, produktów i usług, zwiększenie popularności witryny także na podstawie zgłaszanych przez Państwo uwag; w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów)

e. korzystanie z witryny www na podstawie Państwa zainteresowania ofertą

f. otrzymywanie informacji handlowej, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takiej informacji

g. otrzymywanie newslettera, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na jego otrzymywanie

W sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, każdorazowo zostaniecie Państwo wyraźnie zapytani o udzielenie takiej zgody.

Przetwarzamy Państwa dane także ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora (cel: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i odwiedzających klientów oraz ochrona mienia) przy monitorowaniu terenów bezpośredniej sprzedaży w salonach stacjonarnych REDEFO znajdujących się w kraju i za granicą.

4. OKOLICZNOŚCI I CEL UDOSTĘPNIANIA DANYCH PODMIOTOM TRZECIM (KATEGORIE ODBIORCÓW)

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora podmiotom trzecim takim jak dostawcy usług lub produktów, doradcy, podmioty świadczące usługi prawne, usługi ochrony, usługi informatyczne, marketingowe, usługi pocztowe, transportowe, kurierskie, banki, które otrzymują dane związane z dokonywanymi transakcjami finansowymi.

Usługodawcy, o których mowa powyżej zostali przez REDEFO odpowiednio wybrani i zobowiązani, na mocy stosownych umów, do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według ścisłych wytycznych i w ściśle określonym celu. Przetwarzane niektórych Państwa danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora także organom Państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa.

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKAZANIA DANYCH DO KRAJÓW TRZECICH

Informujemy, że w niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) sytuacja taka dotyczy podmiotów trzecich (partnerów), które oferują aplikacje internetowe/portale wykorzystywane przez witrynę www do  celów: marketingowych, zbierania informacji, zwiększania popularności, monitorowania, kontrolowania Państwa aktywności podczas korzystania z witryny internetowej oraz plików cookies. Dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów spoza UE (EOG) w zakresie spełnienia wyżej wymienionych celów. Dane osobowe przekazywane będą w granicach i na warunkach określonych w art. 44 i nast. RODO podmiotom trzecim (partnerom) zapewniającym odpowiednie gwarancje ochrony tych danych. 

6. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Posiadacie Państwo prawo do:

● cofnięcia zgody

● dostępu do danych osobowych

● do sprostowania danych

● do usunięcia danych

● do ograniczenia przetwarzania

● do przenoszenia danych

● do sprzeciwu

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa lub przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym osiągnięty został cel przetwarzania danych.

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. PRZETWARZANIE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY – INFORMACJA

 Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z najlepszą aktualną wiedzą i normami, nie można wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

12. UŻYCIE PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka” są to dane informatyczne, między innymi: pliki tekstowe wysyłane przez serwer www, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. W celu jak najlepszego funkcjonowania naszej witryny internetowej oraz aby prezentować Państwu ofertę w jak największym stopniu dopasowaną do Państwa preferencji korzystamy m.in. ze wspomnianych plików cookies. Informujemy Państwa, że świadcząc usługi na witrynie www korzystamy z technologii przechowującej uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z tych technologii w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może być w każdym momencie zmienione w ustawieniach Państwa przeglądarki. Blokowanie możliwości zapisywania plików cookies może mieć wpływ na korzystanie z niektórych funkcji witryny www (utrudnienie lub brak działania). Informacje uzyskane w powyżej wskazany sposób są wykorzystywane także w celach administracyjnych i do badań statystycznych. Poruszając się po witrynie mogą być pobierane w sposób bierny, czyli bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa pewne anonimowe informacje. Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do witryny niektóre z takich anonimowych danych, m.in. adres IP lub wersję przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer.

13. UŻYCIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

 Dla zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania naszej witryny internetowej dla Użytkowników, korzystamy z aplikacji internetowych/platform społecznościowych dostarczonych przez podmioty trzecie(partnerów) gdzie podczas wizyt na naszej stronie zapisywane są również pliki cookies naszych partnerów czyli tzw. cookies podmiotów trzecich.  Więcej na ten temat w Polityce Aplikacji Internetowych i Platform Społecznościowych.

14. SZCZEGÓŁOWE OKOLICZNOŚCI I SPOSOBY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

a) Zakupy w sklepie internetowym REDEFO Sp. z o.o. W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym www.redefo.shop, niezbędnym może być podanie przez Państwa danych osobowych w szczególności danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania i adresu dostawy. Dane te będą wymagane od Państwa za każdym razem w przypadku dokonywania zakupów bez wymogu rejestracji (tj. bez założenia konta użytkownika w sklepie internetowym Redefo). 

W przypadku założenia konta użytkownika dane osobowe o których mowa powyżej wskazują Państwo jednorazowo na etapie jego tworzenia. Dane osobowe znajdujące się na koncie użytkownika mogą Państwo samodzielnie edytować. Przetwarzanie danych będzie się odbywało w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia i świadczenia dodatkowych usług oraz wypełniania obowiązków nałożonych na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa. Określone dane osobowe podane przez Państwo o których mowa wyżej są dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie zakupu towarów w sklepie internetowym Redefo.

b) Przesłanie zamówionych towarów przy wykorzystaniu zewnętrznego przedsiębiorstwa transportowego/kurierskiego

Zamawiając towary Redefo z opcją dostawy informujemy, że są one dostarczane pod wskazany przez Państwa adres dostawy. Redefo współpracuje z zewnętrznymi, profesjonalnymi przedsiębiorstwami transportowymi/kurierskimi i w celu należytego wykonania usługi dostawy zamówionych produktów niezbędnym jest wskazanie przez Państwo następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania i adresu dostawy.

c) Zwrot towarów i reklamacje

Zgłoszenia w zakresie zwrotu towarów bądź ich reklamacji można dokonywać telefonicznie pod numerem: 500 030 169, mailowo pod adresem: service@redefo.eu, korzystając z formularza dostępnego na stronie www.redefo.shop oraz osobiście pod adresem: ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, Polska. Zwrot zakupionego towaru (jeżeli w danych okolicznościach będzie dopuszczalny), zgłoszenie reklamacji z tytułu przysługującej rękojmi lub niezgodności towaru z umową oraz zgłoszenie zastrzeżeń do zakupionego towaru będzie wiązało się z podaniem następujących danych osobowych z Państwa strony w szczególności: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru zamówienia, miejsca i daty zakupu, miejsca odbioru/lokalizacji towaru, sposobu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w określonych w niniejszym punkcie, jest realizacja obowiązków wynikających z umowy sprzedaży oraz wypełnianie obowiązków nałożonych na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa.

15. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności podlega okresowym przeglądom i jej treść może ulec zmianie. Niniejsza Polityka będzie uaktualniana systematycznie w szczególności celem dostosowania do zmian w przepisach prawa. Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną opublikowane na stronie internetowej sklepu www.redefo.shop niezwłocznie po ich wprowadzeniu. Korzystając z naszej witryny internetowej, akceptują Państwo zasady przedstawione w niniejszej Polityce.