Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.redefo.shop

1. DEFINICJE wyrażeń użytych w Regulaminie:

1.1. Sklep internetowy, Serwis - Serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www.redefo.shop za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.

1.2. Sprzedawca – Redefo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-614) przy ul. Cechowej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 901516, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6793217469, REGON 389038900, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, adres poczty elektronicznej office@redefo.eu , tel. 500030169

1.3. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, lub też osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4. Konsument – Klient, o którym mowa w art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także - w zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają określonym osobom uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że ww. czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.5. Przedsiębiorca –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 43(1) Kodeksu Cywilnego, który zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego;

1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę, w tym także Towar na indywidualne zamówienie – Towar nie magazynowany, którego produkcja rozpoczyna się z momentem przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy;

1.8. Cena - cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.

1.9. Umowa - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;

1.10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy w Sklepie Internetowym;

1.11. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym;

1.12. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przewidzianych przez prawo polskie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.redefo.shop , prowadzony jest przez Redefo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-614) przy ul. Cechowej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 901516, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6793217469, REGON 389038900, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, e-mail office@redefo.eu , tel.+48 500030169

2.2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

2.3. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.4. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca oferuje do sprzedaży rzeczy ruchome w postaci mebli oraz artykułów dekoracyjnych. Wszystkie oferowane Towary są fabrycznie nowe, w większości swoją ostateczną estetyką i kolorem modyfikowane są pod wymagania i oczekiwania Klienta.

2.5. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.), za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia, skontaktuj się z nami oraz usługa newsletter.

3.2. Konto - panel administracyjno-informacyjny Klienta, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

a) korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu formularza rejestracyjnego, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto może zostać utworzone wyłącznie pod warunkiem podania przez Klienta danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe oraz złożenia oświadczenia, że Klient zna i akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

b) Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@redefo.eu lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.

3.3. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.

a) użytkowanie Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym.

 Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: nazwy Towaru/ów, ilość Towaru/ów, koloru, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest także podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.

b) Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.

3.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującymi rozdzielczość 800x600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).

3.6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.7. Klient obowiązany jest do:

a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;

b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

4.1. Powiadomienie Sprzedawcy o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu, reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w pkt. 10 3 Regulaminu) Klient może zgłaszać na adres e-mail: office@redefo.eu lub telefonicznie pod numer +48 500 030 169 lub adres Sprzedawcy.

4.2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Powyższe wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy.

5.2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie https://www.redefo.shop ) po przejściu całej procedury składania Zamówienia.

5.3. Zamówienia można składać w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu całodobowo w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).

5.4. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru na stronie Sklepu internetowego odbywać się może na dwa sposoby:

1) poprzez uprzednie założenie Konta i Rejestrację Klienta na stronie Sklepu internetowego; albo

2) poprzez dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji.

5.5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zakupu Towaru za uprzednim założeniem Konta i Rejestracją, Klient winien dokonać czynności rejestracyjnych, o których mowa w pkt 3.2. Regulaminu.

5.6. W przypadku zdecydowania się przez Klienta na dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji, będzie on zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza ze swoimi danymi w trakcie procesu zamówienia (podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane - w sposób zbliżony jak w procesie rejestracji Konta), jak również będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zna i akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

5.7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam i kupuję” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.9. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia (nazwy, koloru);

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianego Towaru, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy i jej kosztu (jeśli jest zobowiązany do poniesienia tego kosztu w związku z Umową);

e) kwoty udzielonego rabatu (jeśli występuje);

5.10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.11. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość od Sprzedawcy informującą o otrzymaniu zamówienia.

5.12. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta.

5.13. Jeżeli Zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta przesyłając mu wiadomość na adres poczty elektronicznej z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy.

5.14. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.15. Realizacja Zamówienia (w szczególności także wysłanie Towaru) zostaje rozpoczęta każdorazowo po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności dokonanej zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 7 Regulaminu.

5.16. Umowa sprzedaży wygasa:

a) w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta Umowa wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia,

b) w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru osobistego Towaru z punktu odbioru osobistego Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o dostępności towaru do odbioru (z wyjątkiem sytuacji gdy przedmiotem Umowy jest Towar na indywidualne zamówienie), chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki późniejszego odbioru oraz Towar zostanie odebrany w uzgodnionym terminie,

c) w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru od przewoźnika przesyłki z Towarem, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki (z wyjątkiem sytuacji gdy przedmiotem Umowy jest Towar na indywidualne zamówienie) - chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana.

Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Umowy (w szczególności kosztów nie zrealizowanej z jego winy przesyłki).

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Termin realizacji Zamówienia jest liczony w dniach roboczych od momentu dokonania przez Klienta pełnej płatności za Towar (zgodnie z pkt. 7.10 Regulaminu).

6.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy bądź u producenta Towaru, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 6.3 poniżej.

6.3. W przypadku sprzedaży Towaru, przewidywany termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na wyprodukowanie Towaru zgodnie ze wskazaniami Klienta i zostanie określony przez Sprzedającego na karcie poszczególnego Towaru (potwierdzenie Zamówienia).

7. INFORMACJA O TOWARACH, CENACH I PŁATNOŚCIACH

7.1. Informacje o oferowanych przez Sklep internetowy do sprzedaży Towarach dostępne na stronie www.redefo.eu są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i Cen  Towarów i usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie internetowym. Obrazy Towarów zamieszczone na dedykowanej stronie w Sklepie internetowym mogą również różnić się rozmiarem w stosunku do wszelkich produktów dodatkowych, pierwszeństwo ma opis Towaru zawarty w formularzu Zamówienia. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.

7.2. Sklep internetowy może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.

7.3. Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Towaru.

7.4. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży na stronie www.redefo.shop zamieszczone są informacje o Towarach, które obecnie nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu internetowego, jednak status ten w przyszłości może się zmienić – opisy tych towarów zawierają oznaczenie „TOWAR NIEDOSTĘPNY”.

7.5. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub w innych walutach i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT od towarów i usług. Cena Towarów nie zawiera kosztów przesyłki i dostawy Towarów do Klienta, które to koszty – ustalane stosownie do postanowień pkt.8 Regulaminu – będą doliczane do ceny sprzedaży Towarów. Koszty dostawy Towaru poza pierwszą napotkaną przeszkodę (vide pkt 8.2.a) podlegają odrębnym ustaleniom.

7.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów w dowolnym momencie, a także, w razie potrzeby, kilka razy w ciągu tego samego dnia, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

7.7. W Sklepie internetowym Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez bank sprzedawcy.

b) kartą płatniczą obsługiwaną przez dedykowany portal płatniczy - za pośrednictwem serwisów PayPal lub innych dedykowanych platform płatniczych, między innymi przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,

Form płatności nie można łączyć w ramach jednej płatności.

7.8. Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki.

7.9. Inne niż wskazane w pkt. 7.7 powyżej formy płatności, dostępne mogą być okazjonalnie (np. w trakcie akcji promocyjnych) – sposób płatności, zgodny z założeniami prowadzonej akcji promocyjnej. Do tego sposobu płatności stosuje się zapisy dotyczące właściwej formy płatności jaka ma zastosowanie (np. płatność ratalna), z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z tej formy płatności powoduje dodatkowe skutki określone w założeniach prowadzonej akcji promocyjnej.

7.10. Za moment dokonania płatności uważa się:

a) w przypadku płatności przelewem - moment wpływu pełnej kwoty za Towar na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b) w przypadku płatności online za pośrednictwem serwisów PayPal czy innych dedykowanych platform płatniczych - pozytywny wynik autoryzacji pełnej płatności za Towar w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisów PayPal lub innych dedykowanych platform płatniczych.

7.11. Wszelkie płatności między Sprzedawcą a Klientem następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich lub w innych walutach. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zostanie on zrealizowany na ten rachunek bankowy w walucie zapłaty. Koszty ewentualnego przewalutowania (wynikającego ze zmiany kursu walutowego) i ewentualnych opłat z tym związanych ponosi wyłącznie Klient.

8. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

8.1. Dostawa nabytych Towarów jest ograniczona wyłącznie do terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany w Zamówieniu adres (dostawa do pierwszej napotkanej przeszkody);

b) za pośrednictwem firmy transportowej współpracującej ze Sprzedawcą.

c) odbiór osobisty Klienta z magazynu Sprzedawcy pod adresem: ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, Polska.

8.3. Klient zostanie poinformowany o możliwych terminach, sposobach i kosztach dostawy, o ile będą występowały, przez Formularz Zamówienia. Koszty dostawy zależą od typu i wagi Towaru oraz od miejsca doręczenia Towaru. Usługa odbioru osobistego Towaru jest bezpłatna.

8.4. Koszty dostawy dla dostawy za pośrednictwem firmy transportowej obejmują wniesienie Towaru do pierwszej napotkanej przeszkody (vide pkt 8.2.a). Jeżeli istnieje możliwość zakupu dodatkowej usługi tj. wniesienia zamówionego Towaru, to Klient zostanie każdorazowo poinformowany o powyższym w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych w Formularzu zamówienia.

8.5. Termin realizacji dostawy podany jest na karcie każdego Towaru z zastrzeżeniem otrzymania przez Sprzedawcę płatności stosownie do postanowienia pkt 7.10 Regulaminu. Na okres dostawy Towaru do Klienta składa się czas pakowania Towaru oraz czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską lub transportową. Okres przygotowania Towaru do odbioru osobistego zostanie określony na karcie każdego Towaru z zastrzeżeniem otrzymania przez Sprzedawcę płatności stosownie do postanowienia pkt. 7.10 Regulaminu. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z upływem 14 - dniowego terminu, w którym klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

8.6. O przygotowaniu Towaru do odbioru osobistego złożonego zamówienia (skompletowaniu i spakowaniu zamówienia), Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail. Odbioru osobistego może dokonać wyłącznie Klient. Odbiór przez inną osobę niż Klient, jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu w oryginale uwierzytelnionego pisemnego upoważnienia klienta. Pracownik magazynowy może żądać wylegitymowania się przez osobę (osoby) dokonujące odbioru osobistego na co niniejszym klient wyraża zgodę.

8.7. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla firm kurierskich i firmy transportowej i zależna jest od planów logistycznych tych firm. Odbiory osobiste odbywają się w dniach i godzinach pracy punktu odbioru osobistego wskazanego na stronie www.redefo.shop .

8.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieterminową lub nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru w przypadku, gdy dane adresowe miejsca dostawy podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru po otrzymaniu przez  Sprzedającego zwrotu przesyłki jest możliwe po opłaceniu kosztów ponownej dostawy oraz pokryciu innych kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu - określonych przez sprzedawcę. Powyższe zasady dotyczą przypadku, gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

8.9. Odbiór Zamówienia przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.

8.10. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

8.11. Sprzedający sugeruje Klientom, będących Konsumentami, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera lub dla obioru osobistego w obecności pracownika magazynu i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony i czy jest kompletny. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier lub pracownik magazynu w trakcie odbioru osobistego spisze odpowiedni protokół i wtedy odbierze przesyłkę lub wstrzyma osobiste wydanie Towaru, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.

8.12. Podczas odbioru Zamówienia Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, chyba że wada była takiego rodzaju, że nie było możliwości wykrycia jej w tym czasie. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej lub wydającej Zamówienie.

9. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@redefo.eu Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest na stronie internetowej www.redefo.shop .

Formy odstąpienia :

a) Podpisanie skanu odstąpienia albo,

b) Wykorzystania formularza dostępnego na stronie internetowej www.redefo.shop i wysłanie go na wyżej wymieniony adres e-mail : office@redefo.eu

9.2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

9.3. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.

9.6. Klient powinien odesłać lub przekazać Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od wyżej wskazanego terminu. Konsument może zwrócić Towar na adres: Cechowa 51, 30-614 Kraków, Polska. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

9.7. Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do:

a) umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego traci on prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

10.1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

10.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 – 576 polskiego Kodeksu cywilnego, a w stosunku od Konsumenta także określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie polskiego Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

10.3. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 (dwóch) lat od dostarczenia Towaru.

10.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

a) pisemnie na adres: Redefo Sp. z. o.o., ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@redefo.eu

10.5. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację z tytułu rękojmi za rzeczy sprzedane w rozsądnym czasie, przy czym, w razie rozpatrywania reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem, termin ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na reklamację (zarówno uznającą jak i nieuznającą reklamacji) Sprzedawca przekaże Klientowi pisemnie bądź w formie elektronicznej.

10.6.  W przypadku braku uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sprzedającego w terminie wskazanym w punkcie 10.5 powyżej z ewentualnym podaniem uzasadnienia decyzji. Brak informacji w terminie 14 dni wobec Klienta będącego Konsumentem, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

10.7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, Polska. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Przedsiębiorcy koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

10.8. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. 9 Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

11.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

11.2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsumenci mogą zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:

a) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,

b) wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,

c) sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.

11.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), a dla Umów zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.2. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym składanie Zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.redefo.shop

12.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2021 roku i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym poinformuje prezentując nową wersję Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usług (w szczególności zmiana zakresu usług lub wprowadzenie nowych) lub z Serwisu, zmianą sposobów składania zamówień, rezerwacji, płatności, dostaw, reklamacji (w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu). Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych dotyczących Sprzedawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.