Formularz Odstąpienia od Umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

 OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA


Adresat:  

REDEFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Krakowie (adres: ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków), adres e-mail: office@redefo.eu wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000901516, NIP 6793217469, REGON 389038900. 


Dane osoby odstępującej od umowy:

Imię*:…............................................................................................

Nazwisko*:…...................................................................................

Adres konsumenta*:….....................................................................

Adres e-mail*:…...............................................................................

Telefon:….........................................................................................

Niniejszym odstępuję  od umowy sprzedaży Towarów, której przedmiotem jest  Zamówienie
w postaci:

…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................*

Data zawarcia umowy*:…....................................................................................

Określenie zwracanego Towaru:…......................................................................

Numer Zamówienia:…........................................................................................

Miejsce i data złożenia Zamówienia: ….............................................................


Proszę o zwrot należnej kwoty na poniższy numer rachunku bankowego:

Numer rachunku bankowego:........................................................................

Imię i Nazwisko Właściciela rachunku:…..........................................................


Powód odstąpienia (pole nieobowiązkowe):…..............................................


Data złożenia formularza*:…..........................................Informujemy, iż Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Redefo Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie. Dane osobowe podane przez Pana/Panią przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia. 


Podpis konsumenta*:….........................* Pola obowiązkowe do wypełnieniaWYPEŁNIONY FORMULARZ ODSTĄPIENIA NALEŻY WYSŁAĆ NA JEDEN Z ADRESÓW PODANY W REGULAMINIE SKLEPU.