Polityka Zwrotów

Polityka zwrotów towarów i reklamacji

Regulamin Sklepu Internetowego www.redefo.shop w zakresie zwrotów

1. DEFINICJE wyrażeń użytych w Polityce:

1.1. Sklep internetowy, Serwis - Serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www.redefo.shop za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.

1.2. Sprzedawca – Redefo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-614) przy ul. Cechowej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 901516, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6793217469, REGON 389038900, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, adres poczty elektronicznej office@redefo.eu , tel. 500030169

1.3. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, lub też osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4. Konsument – Klient, o którym mowa w art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także - w zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają określonym osobom uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że ww. czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.5. Przedsiębiorca –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 43(1) Kodeksu Cywilnego, który zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.6. Polityka Zwrotów i Reklamacji– niniejsza polityka zwrotów i reklamacji  w ramach Sklepu Internetowego;

1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę, w tym także Towar na indywidualne zamówienie – Towar nie magazynowany, którego produkcja rozpoczyna się z momentem przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy;

1.8. Cena - cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.

1.9. Umowa - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;

1.10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy w Sklepie Internetowym;

1.11. Zwrot i reklamacja - czynności wymagane do wykonania opisane w punktach 2 i 3 niniejszej Polityki wraz z podpunktami.

1.12. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym;

1.13. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przewidzianych przez prawo polskie.

2. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@redefo.eu Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest na stronie internetowej www.redefo.shop .

Formy odstąpienia :

a) Podpisanie skanu odstąpienia albo,

b) Wykorzystania formularza dostępnego na stronie internetowej www.redefo.shop i wysłanie go na wyżej wymieniony adres e-mail : office@redefo.eu

2.2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2.3. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.

2.6. Klient powinien odesłać lub przekazać Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od wyżej wskazanego terminu. Konsument może zwrócić Towar na adres: Cechowa 51, 30-614 Kraków, Polska. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

2.7. Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2.8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do:

a) umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego traci on prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

3.1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

3.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 – 576 polskiego Kodeksu cywilnego, a w stosunku od Konsumenta także określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie polskiego Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3.3. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 (dwóch) lat od dostarczenia Towaru.

3.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

a) pisemnie na adres: Redefo Sp. z. o.o., ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@redefo.eu

3.5. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację z tytułu rękojmi za rzeczy sprzedane w rozsądnym czasie, przy czym, w razie rozpatrywania reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem, termin ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na reklamację (zarówno uznającą jak i nieuznającą reklamacji) Sprzedawca przekaże Klientowi pisemnie bądź w formie elektronicznej.

3.6.  W przypadku braku uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sprzedającego w terminie wskazanym w punkcie 3.5 powyżej z ewentualnym podaniem uzasadnienia decyzji. Brak informacji w terminie 14 dni wobec Klienta będącego Konsumentem, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

3.7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, Polska. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Przedsiębiorcy koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

3.8. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela.  Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

4. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

4.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4.2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsumenci mogą zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:

a) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,

b) wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,

c) sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.

4.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Zwrotów i Reklamacji mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), a dla Umów zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.2. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym składanie zwrotów i reklamacji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.redefo.shop

5.3. Polityka Zwrotów i Reklamacji wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2021 roku i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Zwrotów i Reklamacji, o czym poinformuje prezentując nową wersję Polityki Zwrotów i Reklamacji na stronie Serwisu. Zmiana Polityki Zwrotów i Reklamacji może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usług (w szczególności zmiana zakresu usług lub wprowadzenie nowych) lub z Serwisu, zmianą sposobów składania zamówień, rezerwacji, płatności, dostaw, reklamacji (w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Polityki Zwrotów i Reklamacji). Zmiana Polityki Zwrotów i Reklamacji staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Zwrotów i Reklamacji zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych dotyczących Sprzedawcy nie stanowi zmiany Polityki Zwrotów i Reklamacji.