Regulamin Promocji 30% zniżki na produkty w redefo.shop

 1. Promocja "30% zniżki na produkty w redefo.shop" dotyczy produktów marki Redefo z oferty sklepu internetowego www. redefo.shop.
 2. Promocja "30% zniżki na produkty w redefo.shop" nie obejmuje produktów osób trzecich prezentowanych w sklepie redefo.shop.
 3. Promocja "30% zniżki na produkty w redefo.shop" obowiązuje od dnia 31.10.2022 r. od godziny 00:01 do 30.11.2022 r. do godziny 23:59.

REGULAMIN

 1. Organizatorem promocji pod nazwą "30% zniżki na produkty w redefo.shop" jest Redefo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cechowej 51, kod 30-614, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901516, NIP 6793217469, REGON 389038900 („Organizator”).
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.redefo.shop (,,Sklep internetowy”).
 3. Promocja dotyczy produktów marki Redefo ze Sklepu internetowego www.redefo.shop.
 4. Promocja "30% zniżki na produkty w redefo.shop" nie obejmuje produktów osób trzecich prezentowanych w Sklepie internetowym.
 5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu marki Redefo.
 6. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 5 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 30% od ceny detalicznej.
 7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
 9. Promocja "30% zniżki na produkty w redefo.shop" obowiązuje od dnia 31.10.2021 r. od godziny 00:01 do 30.11.2022 r. do godziny 23:59.
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego regulaminu.
 11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.redefo.shop.
 12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia.
 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2022 r.

Kraków, dnia 30.10.2022 r.